سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

روش تحقیق رگرسیون چندگانه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
روش تحقیق رگرسیون چندگانه

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

رگرسیون چندگانه

تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. این روش ارتباط تنگاتنگی با ضریب همبستگی داشته و عموما به طور همزمان در مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم می کند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند. این نوشتار به بررسی اجمالی تحلیل رگرسیون به عنوان یکی از روش های پرکاربرد آماری پرداخته است. برای مشاوره در زمینه تحلیل آماری پایان نامه و مقاله خود می توانید با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.

تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی

رگرسیون رابطه نزدیکی با ضریب همبستگی دارد. بدین معنا که برای انجام رگرسیون، باید ضریب همبستگی را محاسبه کرد. اگر میان متغیرهای مورد مطالعه، همبستگی وجود داشت، تنها در این صورت است که می توانیم از رگرسیون برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده نماییم. 
هر چه همبستگی بین متغیرها قویتر باشد، پیش بینی نیز دقیق تر خواهد بود. تفاوت رگرسیون با ضریب همبستگی در این است که رگرسیون به دنبال پیش بینی است در حالی که ضریب همبستگی تنها میزان وابستگی دو متغیر را با هم بررسی می کند. علامت ضریب همبستگی در تحلیل رگرسیون R و مجذور آن R2 است. تفاوت R بزرگ و r کوچک در این است که اولا R بیانگر رابطه میان بیش از دو متغیر است، در حالی که r  نشان دهنده رابطه میان دو متغیر x و y می باشد. به عبارت دیگر r ضریب همبستگی ساده است در حالی که R ضریب همبستگی چندگانه است و بر اساس نمره های متغیر وابسته مشاهده شده y و نمره های پیش بینی شده y’ محاسبه ی شود. y’ متغیر جدیدی است که از ترکیب خطی متغیرهای x1، x2، x3 و xi ساخته می شود. ثانیا دامنه تغییرات مقدار R بین صفر و یک است در حالی که مقدار r بین 1+ و 1- در نوسان می باشد  و جهت تغییر را نیز نشان می دهد. 
اگرچه تفاوت های اساسی بین تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی وجود دارد، اما در تحلیل داده ها به عنوان مکمل یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. ضرایب همبستگی وجود و عدم وجود رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد و همواره بین 1+ و 1- در نوسان است. آماره ضریب همبستگی و خط رگرسیون را می توان بر روی یک نمودار پراکندگی ترسیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. چنانچه نقاط مربوط به ضریب همبستگی کاملا بر روی خط رگرسیون منطبق باشد در این صورت می توان تغییرات متغیر وابسته را از روی تغییرات مستقل به طور کامل پیش بینی کرد و این حالتی است که در آن ضریب همبستگی برابر با 1 می باشد. اما چنانچه این ضریب کمتر از یک باشد، دقت پیش بینی رگرسیون نیز کاهش می یابد. بنابراین ضریب همبستگی مبنایی برای تعیین دقت برآورد رگرسیون می باشد. به همین دلیل است که در تحلیل داده ها این دو تکنیک باید با همدیگر مورد استفاده قرار گیرند.

تحلیل رگرسیون

نخستین بار در سال 1877 فرانسیس گالتون مفهوم رگرسیون را به کار برد. وی در تحقیق خود بیان نمود که قد نوزادانی که دارای پدر و مادر بلند قد هستند به سمت متوسط قد افراد جامعه گرایش دارد. او فرآیند پیش بینی یک متغیر از طریق یک متغیر دیگر را با مفهوم رگرسیون بیان کرد. سپس رگرسیون چندگانه برای تخمین یا پیش بینی تغییرات یک متغیر به وسیله متغیرهای دیگر مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان به بعد تکنیک تحلیل رگرسیون برای تعیین رابطه آماری بین دو یا چند متغیر و پیش بینی تغییرات یک متغیر از روی متغیر یا متغیرهای دیگر در سطح وسیع توسط محققات رشته های مختلف به کار گرفته شد.
ضریب همبستگی که برای کشف وجود یا عدم وجود رابطه میان دو یا چند متغیر به کار می رود از جمله روش های تحلیلی است که علاوه بر تعیین شدت و ضعف رابطه بین دو متغیر، جهت روابط را نیز نشان می دهد. اما این روش قادر به بیان روابط علّی بین متغیرها نبوده و نمی تواند مدعی باشد که کدامیک از متغیرها علت و کدام یک معلول دیگری است. همچنین امکان پیش بینی یک متغیر از طریق متغیر یا متغیرهای دیگر وجود ندارد. به همین دلیل برای تحلیل های پیشرفته تر و پیش بینی تغییر در متغیر وابسته در صورت تغییر در متغیر یا متغیرهای مستقل باید از روش های دیگر نظیر تحلیل رگرسیون استفاده کرد. این روش ارتباط نزدیکی با ضریب همبستگی پیرسون و نمودار پراکنش داشته و خط رگرسیون در نمودار پراکنش مبنای تحلیل نقاط در این نمودار محسوب می شود و خط رگرسیون خطی است که مجموع مربعات انحراف نقاط روی نمودار با آن خط نسبت به هر خط دیگری حداقل مقدار را داشته و این خط مبنایی برای پیش بینی یک متغیر از طریق متغیر دیگر می باشد. 
در تحلیل رگرسیون، واریانس تبیین شده را با R2 نمایش می دهند. با توجه به این که دامنه R2 بین 0 و 1 می باشد، بنابراین R2 برای بیان شدت ارتباط مناسب می باشد اما بیانگر جهت رابطه نیست. به همین دلیل برای آگاهی از جهت رابطه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می گردد.

 

 

داده های سازگار با رگرسیون

مهمترین سوال در به کارگیری روش تحلیل رگرسیون این است که برای استفاده از این تکنیک چه نوع داده هایی باید به کار گرفته شوند؟ اگرچه ساختار این تکنیک عمدتا بر اساس داده های کمی می باشد، اما استفاده از داده های کیفی در متغیرهای مستقل شامل متغیرهای مستقل اسمی یا ترتیبی نیز امکان پذیر می باشد. اما چنانچه داده ها از نوع اسمی (مانند جنسیت، رشته تحصیلی، گروه خون، محل تولد و غیره) باشند و بخواهیم از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده کنیم، در چنین مواردی این گونه داده ها باید به صورت متغیرهای مجازی که حالت دو وجهی داشته باشند، تبدیل شوند. متغیری مانند جنسیت خود دو وجهی بوده و به صورت کدهای 0 و 1 قابل تعریف می باشند. (این کدها فاقد ارزش عددی بوده و صرفا برای تعیین طبقات مورد استفاده قرار می گیرند). اما متغیرهایی که چند وجهی هستند باید به چند متغیر دووجهی تبدیل شوند. به طور کلی اگر یک متغیر دارای n وجه باشد آن متغیر قابل تبدیل به 1-n متغیر خواهد بود که هر یک از متغیرها می تواند دو حالت (بله و خیر) داشته باشند. 
محاسبه رگرسیون برای متغیرهای مجازی درست مانند محاسبه رگرسیون برای متغیرهای کمی است و معادله رگرسیون آن نیز مانند معادله رگرسیون چندگانه برای متغیرهای کمی می باشد. اما در این معادله مقادیر مربوط به متغیر مورد نظر (1) و مقادیر مربوط به سایر متغیرها (0) در نظر گرفته شده و در ضرایب بدست آمده ضرب می گردند. در انتها برای مشاوره در زمینه تحلیل آماری پایان نامه و مقاله خود می توانید با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.

 




ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
مطالعه موردی یا case study
مطالعه موردی یا case study ...
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه چیست؟؟ ...
پژوهش همبستگی
آموزش روش پژوهش همبستگی ...
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی   ...
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
© 2022