سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟

تحلیل محتوا ابزاری پژوهشی است که به منظور تعیین وجود کلمات، موضوعات یا مفاهیمی خاص درون داده هایی کیفی (مانند متن) استفاده می شود. پژوهشگران با استفاده از تحلیل محتوا می توانند وجود معانی و ارتباطات چنین کلمات، موضوعات یا مفاهیمی را کمّی سازند و تحلیل نمایند. برای مثال، پژوهشگران می توانند زبان مورد استفاده در مقالات خبری را به منظور یافتن نکات غرض ورزانه مورد ارزیابی قرار دهند. سپس پژوهشگران می توانند درباره پیام متن، نویسنده، مخاطبین و حتی فرهنگ و زمان نگارش متن دست به داوری زنند. برای مشاوره در زمینه نگارش پایان نامه و مقاله با روش تحلیل محتوا می توانید با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.
در چنین روشی، منبع داده مصاحبه، سوالات باز، یادداشت های تحقیقات میدانی، مکالمات یا هرگونه متن (مانند کتاب، مقاله، گفتگو، تیترهای خبری، سخنرانی، رسانه و اسناد تاریخی) می باشد. یک مطالعه می تواند به بررسی و ارزیابی اشکال متعدد متن بپردازد. برای تحلیل متن با استفاده از تحلیل محتوا، متن برای تحلیل می بایست کدگذاری گردد. هنگامی که متن کدگذاری گردید، می توان کدها را برای خلاصه سازی داده ها به دسته های کد طبقه بندی کرد.

موارد استفاده از تحلیل محتوا

•    شناسایی قصد، تمرکز یا ارتباطات افراد، گروه ها یا موسسات
•    توصیف پاسخ های نگرشی و رفتاری به ارتباطات
•    تعیین وضعیت روانی و احساسی افراد یا گروه ها
•    افشای تفاوت های بین المللی در محتوای مکاتبات
•    افشای الگوها در محتوای مکاتبات
•    پیش آزمون و بهبود مداخله یا نظرسنجی پیش از اجرای آنها
•    تحلیل مصاحبه های گروه کانونی و سوالات باز برای کامل نمودن داده های کمّی

انواع تحلیل محتوا

دو نوع کلی تحلیل محتوا وجود دارد: تحلیل مفهومی و تحلیل رابطه ای. در تحلیل مفهومی، یک مفهوم برای بررسی انتخاب می گردد و تحلیل شامل کمّی سازی و شمارش تعداد آن می گردد. واژگان می توانند صریح یا ضمنی باشند. واژگان صریح را می توان به آسانی شناسایی نمود. کدگذاری واژگان ضمنی پیچیده تر است: شما می بایست سطح معنی این واژگان را مشخص نمایید. بنابراین کدگذاری واژگان ضمنی شامل استفاده از فرهنگ لغت یا قوانین ترجمه متنی یا هر دو می گردد.
برای شروع تحلیل محتوای مفهومی ابتدا می بایست سوال تحقیق را شناسایی و نمونه یا نمونه هایی از متن را برای تحلیل انتخاب کرد. سپس متن می بایست به دسته های محتوای قابل مدیریت کدگذاری گردد. با تبدیل متن به دسته، پژوهشگر می تواند برای یافتن کلمات یا الگوهای خاص، بر کدها تمرکز نماید.

مراحل انجام تحلیل مفهومی

تعیین سطح تحلیل: کلمه، عبارت، جمله، موضوع
تعیین تعداد مفاهیم برای کدگذاری: توسعه مجموعه از پیش تعریف شده یا تعاملی مفاهیم. تعیین امکان انعطاف پذیری برای اضافه کردن دسته های جدید در فرآیند کدگذاری یا تعیین مجموعه مفاهیم از پیش تعریف شده
تعیین وجود یا تکرار مفاهیم
تعیین نحوه تمایز میان مفاهیم: آیا متن می بایست دقیقا همانطور که ظاهر می گردد کدگذاری شود یا می توان مفاهیم را در اشکال مختلف در یک دسته واحد جای داد؟ برای مثال آیا می توان خطر و خطرناک را در دسته کدگذاری کرد؟ در این مرحله می بایست قوانین کدگذاری را وضع نمود تا این مفاهیم به طور منطقی در دسته ها کدگذاری گردند. چه سطحی از معنا مجاز است؟ کلماتی که به مفاهیم اشاره می کنند یا دقیقا معنای آن مفهوم را دارا می باشند را می توان در یک دسته واحد جای داد؟ برای مثال خطرناک، آن فرد ترسناک است و آن فرد به من صدمه می زند، به یک مفهوم اشاره می نمایند. 
وضع قوانین کدگذاری متن: پس از گذر از مراحل فوق، پژوهشگر می تواند وضع قوانین را برای ترجمه متن به کد آغاز نماید. این امر باعث می گردد تا فرآیند کدگذاری ثبات داشته باشد. پژوهشگر می تواند هر چیزی را که بخواهد کدگذاری نماید. هنگامی که پژوهشگر در کدگذاری ثبات و انسجام را رعایت نماید، یعنی از قوانین کدگذاری تبعیت نماید، اعتبار فرآیند کدگذاری تضمین می گردد. در تحلیل محتوا، تبعیت از قوانین کدگذاری با اعتبار آن برابر می باشد.
تعیین نحوه مواجهه با اطلاعات بی ربط: آیا کلماتی مانند حروف اضافه را می بایست از قلم انداخت؟
کدگذاری متن: این مرحله را می توان به صورت دستی یا با نرم افزار انجام داد. پژوهشگر با استفاده از نرم افزار می تواند دسته بندی ها را وارد نرم افزار نماید و کدگذاری به طور خودکار، سریع و کارآمد صورت پذیرد. هنگام کدگذاری به طور دستی، پژوهشگر می تواند خطاها را به آسانی تشخیص دهد. هنگام استفاده از نرم افزار، متن می بایست به طور کامل عاری از خطا باشد. 
تحلیل نتایج: در این بخش می بایست به نتیجه گیری و تعمیم آن بپردازید. مشخص کنید که با متن بی ربط، ناخواسته یا غیرقابل استفاده چه کار باید کرد. نتایج می بایست با دقت زیاد تفسیر گردند تا بتوان در تحلیل محتوای مفهومی اطلاعات را کمّی نمود.

تحلیل رابطه ای

تحلیل رابطه ای هنگام انتخاب مفهوم برای بررسی، مانند تحلیل مفهومی آغاز می گردد. با این حال، این نوع تحلیل محتوا شامل بررسی رابطه میان مفاهیم می باشد. برای آغاز تحلیل محتوای رابطه ای، ابتدا می بایست سوال تحقیق را شناسایی و نمونه یا نمونه هایی از متن را برای تحلیل انتخاب نمود. سپس می بایست متنی را برا تحلیل انتخاب نمایید. متن را می بایست با توجه به وجود اطلاعات کافی برای تحلیلی جامع انتخاب نمود.

مراحل انجام تحلیل محتوای رابطه ای

تعیین نوع تحلیل: هنگامی که نمونه ها انتخاب شدند، پژوهشگر می بایست به تعیین نوع رابطه میان مفاهیم و بررسی سطح تحلیل (کلمه، عبارت، جمله و موضوع) بپردازد.
تبدیل متن به کد: در این مرحله پژوهشگر وجود معانی یا واژگان را کدگذاری نماید.
بررسی رابطه میان مفاهیم: هنگامی که کلمات کدگذاری شدند، متن را می توان از لحاظ قوت رابطه میان مفاهیم، مثبت یا منفی بودن رابطه و جهت رابطه مورد تحلیل قرار داد.
کدگذاری روابط: یک تفاوت میان تحلیل مفهومی و تحلیل رابطه ای، کدگذاری روابط میان مفاهیم می باشد.
انجام تحلیل آماری: این مرحله به بررسی تفاوت ها و یافتن روابط میان متغیرهای شناسایی شده طی کدگذاری می پردازد.

 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
مطالعه موردی یا case study
مطالعه موردی یا case study ...
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه چیست؟؟ ...
پژوهش همبستگی
آموزش روش پژوهش همبستگی ...
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی   ...
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
© 2023