سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

انجام پایان نامه به روش آمیخته ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
انجام پایان نامه به روش آمیخته

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

انجام پایان نامه به روش آمیخته

در فرآیند انجام پایان نامه به روش آمیخته، مجموعه اقداماتی برای جمع آوری، تحلیل و ترکیب اطلاعات کمّی و کیفی در یک واحد مطالعه به منظور شناخت مسئله تحقیق انجام می گردد. این نوع پایان نامه، با به کارگیری روش ها و ابزارهای تحقیق کمّی و کیفی می تواند تصویری پیچیده تر از یک پدیده ارائه دهد. به عبارت دیگر، از این طریق ما قادر هستیم با جمع آوری و ترکیب انواع متفاوت اطلاعات درباره یک پدیده معین، پایان نامه خود را غنا بخشیم. این بهبود حاصل ترکیب قوت های یک روش پژوهشی با روش های دیگر و خنثی سازی ضعف های آن است. برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه به روش آمیخته می توانید با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.
چنین ترکیبی می تواند بر طرح تحقیق، جمع آوری داده ها و مرحله تجزیه و تحلیل آنها در جریان تحقیق اثر بگذارد. برای مثال در مرحله تحقیق، داده های کمّی می توانند به بخش کیفی در مشخص کردن اعضای نمونه کمک زیادی کنند و یا در مرحله تهیه طرح تحقیق، داده های کیفی می توانند با گسترش مفهومی و ابزاری به بخش کمّی مطالعه کمک کنند. در مرحله جمع آوری داده ها، داده های کمّی می توانند در تهیه اطلاعات پایه و دوری از سوگیری نخبگان نقش موثری ایفا کنند. از سویی دیگر در مرحله جمع آوری داده ها، داده های کیفی می توانند به آسان سازی جریان جمع آوری داده ها کمک کند. در طول مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، داده های کمّی می توانند برآورد و تعمیم پذیری داده های کیفی را آسان نمایند، همچنین در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، داده های کیفی می توانند نقش موثری در تفسیر، تشریح، توضیح و اعتباردهی به نتایج ایفا کنند.
در فرآیند انجام پایان نامه به روش آمیخته، روش ها باید به گونه ای در یکدیگر ادغام شوند که روش های کمّی و کیفی، ساختار اولیه شان را بتوانند در شکل ترکیبی بازیابی کنند. روش تحقیق آمیخته نوعی تحقیق است که در آن، دانشجو عناصری از رهیافت های کمّی و کیفی تحقیق را با هم ترکیب می کند. استفاده از نظرات کمّی و کیفی، جمع آوری داده ها، تحلیل تکنیک های استنباط برای انجام هدف های وسیع تر در گسترش، عمق بخشیدن به فهم و همکاری محققان با یکدیگر. روش تحقیق آمیخته ضعف ها و قوت هایی دارد.

مزایا: 

•    واژگان، تصاویر و روایت ها می توانند برای معنا دادن به اعداد به کار روند.
•    اعداد می توانند برای دقیق کردن واژگان، تصاویر و روایت ها بکار روند.
•    این روش از قوت های روش های کمّی و کیفی همزمان بهره مند هستند.
•    می توان به سوالات گسترده تری به طور کامل تر پاسخ داد، زیرا دانشجو به یک روش یا رهیافت واحد محدود نیست.
•    دانشجو می تواند از قوت های یک روش برای غلبه بر ضعف روش دیگر استفاده کند.
•    می توان با مقایسه نتایج به دست آمده از طریق دو روش که برای یک موضوع به کار رفته اند شواهد محکم تر و  بیشتری برای نتیجه گیری کلی فراهم کرد. 
•    با کاربرد این روش ها قدرت تعمیم دهی نتایج افزایش می یابد.
•    کاربرد همزمان روش های کمّی و کیفی دانش ضروری برای نظریه و عمل ضروری را فراهم می کند.

معایب:

•    برای یک دانشجو، تنها استفاده از دو روش کمّی و کیفی زمانی که قرار است این دو روش همزمان به کار روند، دشوار است.
•    دانشجو می بایست از روش های متعدد آگاهی داشته باشد و بداند چگونه به گونه ای مناسب آنها را ترکیب کند.
•    هزینه بر است.
•    وقت گیر است.
•    امکان سطحی شدن تحقیق وجود دارد.
روش آمیخته با مجهز ساختن دانشجو به ابزارهای لازم، کار او را آسانتر می سازد و به او اجازه می دهد تا جنبه های بیشتری از موضوع مورد مطالعه را ببیند. استفاده از روش آمیخته قابلیت افزایش اعتبار یافته های نظری را داد و می تواند بر عمق و غنای این یافته ها بیفزاید، اما در عین حال، به کارگیری روش آمیخته همیشه سودمند نیست و گاه به جای کاربرد یک روش برای از بین بردن ضعف روش دیگر بهتر است از شیوه های دیگری از همان روش برای از بین بردن ضعف های آن روش استفاده کنیم. این روش در همه انواع تحقیقات کارآمدی ندارند، بنابراین پیشنهاد می شود که با توجه به موضوع و مسئله مورد بررسی از روش مناسب برای بررسی دقیق و عمیق مسئله مورد نظر بهره گرفت.
هر سه روش تحقیق کمّی، کیفی و آمیخته، دارای ارزش های خاص خود برای شناخت و کشف واقعیت ها می باشند و هر یک از سه نوع روش تحقیق از زاویه معینی به یک پدیده می نگرند، یعنی روش تحقیق کمّی به شناخت وسیع در سطح متغیرها، روش تحقیق کیفی به شناخت محدود در عمق پدیده ها و روش تحقیق آمیخته از هر دو جنبه به شناخت پدیده ها می پردازد. هر سه نوع روش تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود از مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد و پرسشنامه استفاده می کنند و دارای مشترکات روش شناختی هستند.
 

 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
مطالعه موردی یا case study
مطالعه موردی یا case study ...
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه چیست؟؟ ...
پژوهش همبستگی
آموزش روش پژوهش همبستگی ...
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی   ...
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
© 2023