سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

آمار در مقاله و پایان نامه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
آمار در مقاله و پایان نامه

چاپ، پذیرش مقاله و چاپ کتاب، مشاوره انجام پایان نامه

آمار در مقاله و پایان نامه

نقش آمار در یک پژوهش مانند مقاله یا پایان نامه این است که به عنوان ابزاری برای طراحی تحقیق ، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری  عمل کند. بیشتر مطالعات تحقیقاتی منجر به حجم زیادی از داده های خام می شود که باید به طور مناسب کاهش یابد تا همه موارد به راحتی خوانده شوند و برای تجزیه و تحلیل بیشتر مورد استفاده قرار گیرند. واضح است که علم آمار توسط هیچ یک از محققان قابل چشم پوشی نیست ، حتی اگر پژوهشگر یا دانشجو فرصتی برای استفاده از روش های آماری با تمام جزئیات و شاخه های آنها نداشته باشد.
پژوهش گر با طبقه بندی و جدول بندی ، همانطور که قبلاً بیان شد ، تا حدی به هدف های بالا می رسد ، اما ما باید یک گام فراتر رفته و شاخص ها یا اقدامات خاصی را برای جمع بندی داده های جمع آوری شده / طبقه بندی شده تدوین کند. فقط به این صورن است که ما می توانیم روند تعمیم را از گروه های کوچک (به عنوان مثال ، نمونه ها) به جمعیت انجام دهیم. در واقع ، دو حوزه مهم آماری وجود دارد ، یعنی آمار توصیفی و استنباطی. آمار توصیفی مربوط به شاخص های خاصی از داده های خام است ، در حالی که آمار استنباطی مربوط به روند تعمیم است. آمار استنباطی به عنوان آمار نمونه گیری نیز شناخته می شود و عمدتا با دو نوع مشکل عمده درگیر است:
1.    برآورد پارامترهای جمعیت ، و
2.     آزمایش فرضیه های آماری.

 

اقدامات آماری مهم * که برای جمع بندی داده های نظرسنجی / تحقیق استفاده می شود:

     شاخص های مرکزی یا میانگین آماری.
    شاخص های پراکندگی
     شاخص عدم تقارن (انحراف) ؛
     شاخص های مربوط به رابطه؛ و
     سایر شاخص ها.

در میان معیارهای تمایل مرکزی ، سه معیار مهم عبارتند از: میانگین ، میانه و مد. همچنین از میانگین هندسی و میانگین هارمونیک نیز گاهی استفاده می شود.
از میان معیارهای پراکندگی ، واریانس و ریشه مربع آن - انحراف معیار بیشترین استفاده را دارند. شاخص های دیگری مانند میانگین انحراف ، دامنه و غیره نیز استفاده می شود. برای مقایسه دو پارامتر ، ما بیشتر از ضریب انحراف معیار یا ضریب تغییر استفاده می کنیم.
در مورد معیارهای انحراف و کورتوز ، ما بیشتر از انحراف معیار بر اساس میانگین و مد یا بر اساس میانه استفاده می کنیم. سایر معیارهای انحراف ، بر اساس کوارتیل ها(چارک) استفاده می شود. از کورتوز برای اندازه گیری اوج منحنی توزیع فراوانی نیز استفاده می شود.
در میان معیارهای رابطه ای ، ضریب همبستگی کارل پیرسون معیار متداولی است که در مورد آمار متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که ضریب یول در مورد ویژگی ها استفاده می شود. ضریب همبستگی چندگانه ، ضریب همبستگی جزئی ، تجزیه و تحلیل رگرسیون و غیره ، از دیگر اقدامات مهمی است که اغلب توسط یک محقق ر یک پژوهش رابطه سنجی استفاده می شود.
اعداد شاخص ، تجزیه و تحلیل سری های زمانی ، ضریب احتمالی و غیره ، اقدامات دیگری هستند که بسته به ماهیت مسئله مورد مطالعه ، می توانند توسط محقق نیز مورد استفاده قرار گیرند.
ما در مقاله های بعدی سایت خدمات دانشجویی فروغ پاسارگاد به معرفی یک به یک این شاخص ها می پردازیم.
 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
انواع  ژورنال علمی و پژوهش
ژورنال‌های علمی و پژوهشی در انواع مختلف و در حوزه‌های مختلف وجود دارند. ...
کد اخلاق پژوهشی چیست؟
کد اخلاق پژوهشی چیست و چگونه و از کجا باید آن را دریافت کنیم؟ ...
انواع مقالات علمی برای پذیرش در مجلات
مجلات علمی مقالات را به چند دسته تقسیم می کنند؟ ...
انواع پژوهش در رشته مدیریت و سایر رشته ها
انواع پژوهش در رشته مدیریت و سایر رشته ها ...
تحقیق پیمایشی
آموزش کامل انجام تحقیق پیمایشی ...
آمار در مقاله و پایان نامه
کاربرد آمار و روش های آماری درمقاله و پایان نامه ...
مقاله علمی چیست؟
هر آن چه باید در مورد مقاله علمی و پژوهشی بدانید. ...
چگونه استاد راهنما خود را انتخاب کنیم
چگونه استاد راهنما خود را انتخاب کنیم؟   ...
نحوه نگارش مقاله پژوهشی
نحوه نگارش مقاله پژوهشی مقاله پژوهشی، مقاله ای است که در آن به تحلیل، تفسیر و بحث پیرامون تحقیقی مستقل می پردا ...
نحوه نگارش مقاله مروری
نحوه نگارش مقاله مروری مقاله مروری که مرور ادبیات تحقیق نیز نامیده می شود به ارزیابی پژوهش های منتشر شده پیشین ...
© 2023