سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی

سایت خدمات دانشجویی فروغ پاسارگاد

تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی

    به منظور تصریح کار و ایجاد شرایط مناسب جهت درک مشترک از اصطلاحات و مفاهیم، ‏پژوهشگر به تعریف برخی اصطلاحات و مفاهیم کلیدی و متغیرها می‏پردازد. واژه‏های مهم عنوان باید در تعریف عملیاتی واژه‏ها به روشنی تعریف شوند.

تعریف مفهمومی

   •    تعریف مفهومی، تعریفی واژه‏نامه‏ای  است که همگان بر آن توافق دارند و صرف نظر از اینکه در چه بستر نحوی مورد استفاده قرار گیرد، پیوسته دامنه معنایی آن یکی است. 
   •    تعاریف مفهومی ترجیحاً در فصل اول نیاید و در فصل دوم در قسمت مبانی نظری بیایند؛ مگر اینکه بین تعریف مفهومی و عملیاتی یک واژه آنقدر تفاوت باشد که لازم باشد در فصل اول یک تعریف مفهومی مختصر  و یک تعریف عملیاتی از آن واژه ارائه شود.

تعریف عملیاتی

•    تعریف عملیاتی، ناظر بر دامنه خاصی از معنا و مفهوم است که پژوهشگر برای پژوهش خود برمی‏گزیند تا بتواند بر مبنای آن جریان پژوهش را به طور روشن دنبال کند. 
•    تعریف عملیاتی در واقع حد انتظار مخاطب را از مفاهیمی که در پژوهش به کار رفته است تعیین می‏کند و تکلیف پژوهشگر را نیز در جریان پژوهش روشن می‏سازد.
•    پژوهشگر ناگزیر است اصطلاحات مبهمی را که در بخش‏های مختلف پژوهش خود به کار برده است، اعم از عنوان، تعریف مسئله، هدف، و مانند آن را در آغاز برای مخاطب خود تعریف کند.
 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
مطالعه موردی یا case study
مطالعه موردی یا case study ...
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه چیست؟؟ ...
پژوهش همبستگی
آموزش روش پژوهش همبستگی ...
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی   ...
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
© 2022