سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

پژوهش همبستگی ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
پژوهش همبستگی

سایت خدمات دانشجویی فروغ پاسارگاد

پژوهش همبستگی

     هدف اصلی آن است كه مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر كمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
     پژوهش همبستگی هرگز یك رابطه علت و معلولی را روشن نمی كند، بلكه صرفاً وجود یك رابطه را توصیف می كند.
     هنگامي به کار مي رود که تعداد متغيرهاي بازيگر در موقعيت آزمايش زياد باشد، به طوري که از طريق روش تحقيق تجربي، کنترل و دستکاري آنها امکان پذير نباشد.
     در اين روش الزاماً روابط علّت و معلولي شناسايي نمي شود؛ بلکه فقط هدف آن است که مشخص شود کدام متغير با کدام متغير ديگر به طور نسبي در جهت مثبت يا منفي همگام است.
     در پژوهش همبستگی، رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش مطالعه و تحلیل می‏شود. 
     در پژوهش همبستگی، اگر هدف پیش‏بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد، به متغیر وابسته «متغیر ملاک» و به متغیر مستقل «متغیر پیش‏بین» می‏گویند. 
     علاوه بر این، وجه تمایز پژوهش همبستگی با پژوهش آزمایشی در این است که در پژوهش همبستگی، «متغیرهای مستقل» دستکاری نمی‏شوند.

انواع همبستگی

     بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می‏شود:

     1. همبستگی دو متغیری: 

     هدف بررسی رابطه هم‏زمانی متغیرهاست. به عبارت دیگر، میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر پژوهش‏های همبستگی دو متغیری، از مقیاس فاصله‏ای با پیش‏فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‏شود. 
     در مطالعات همبستگي دو متغيري، هدف بررسي رابطه دو به دو متغيرهاي موجود در پژوهش است. 

     2. تحلیل رگرسیون: 

     در تحلیل رگرسیون هدف پیش‏بینی یک یا چند متغیر ملاک بر اساس یک یا چند متغیر پیش‏بین است. 
     اگر هدف، بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش‏بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می‏شود. اگر هدف، بررسی یک متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش‏بین باشد از رگرسیون چندگانه  استفاده می‏شود. اگر هم‏زمان چند متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش‏بین بررسی شود، از رگرسیون چند متغیری  استفاده می‏شود.
     در تحليل رگرسيون هدف پيش بيني تغييرات يک يا چند متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهاي مستقل است. در تبيين روابط علَی-معلولی استفاده می‏شود.

     3. تحلیل کوواریانس: 

     در برخی پژوهش‏ها‏، هدف بررسی مجموعه‏ای از همبستگی‏های دو متغیر  یا متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم‏افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و مدل حل‏معادلات ساختاری از این دسته هستند.
     از مجموعه همبستگي هاي دو متغيري متغيرهاي مورد بررسي در جدولي به نام ماتريس همبستگي يا کوواريانس استفاده مي شود. 
     در تحليل عاملي هدف تلخيص مجموعه اي از داده ها يا رسيدن به متغيرهاي مکنون (سازه) و در مدل معادلات ساختاري آزمودن روابط ساختاري مبتني بر نظريه ها و يافته هاي پژوهشی موجود است. 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
مطالعه موردی یا case study
مطالعه موردی یا case study ...
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه چیست؟؟ ...
پژوهش همبستگی
آموزش روش پژوهش همبستگی ...
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی   ...
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
© 2023