سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی

سایت خدمات دانشجویی فروغ پاسارگاد

معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی

تحلیل محتوای کیفی

•    در حال حاضر سه رویکرد سنتی، هدایت شده و جامع برای کاربرد تحلیل محتوا مطرح است.
•    تمامی رویکردها برای تفسیر مفهوم محتوای متن به کار گرفته می‏شوند و با دیدگاه طبیعت‏گرایی (پوزیویستی) همخوانی دارند.
•    تحلیل محتوا روش سنتی: مقوله ‏ها مستقیماً از متن داده‏ها استخراج می‏شوند.
•    در رویکرد هدایت شده: اساس تحلیل را نظریه‏ های موجود و یا نتایج پژوهش‏های پیشین به عنوان کدهای اولیه و راهنما تشکیل می‏دهند.
•    در رویکرد جامع: با شمارش واژگان آغاز می‏شود و سپس بافت و زمینه مربوط به متن مورد تفسیر قرار می‏گیرد.

شرایط کلی تحلیل محتوی کیفی

•    شرایط زیر برای انجام تحلیل محتوای کیفی علمی، قابل اعتماد و معتبر از محتواها لازم هستند:
    تعیین چارچوب نظری؛
    نمونه‏ گیری؛
    واحد محتوا؛ و
    تهیه مقوله ‏های تحلیل.

تحلیل محتوای کمی

•     مراحل ده‏گانه تحلیل محتوا کمی را به شرح زیر است:
    بیان مسئله، هدف، سؤال ‏ها و فرضیه‏ های پژوهش
    انتخاب واحد تحلیل
    ساختن مقوله‏ های و زیرمقوله‏ های پژوهش
    تعیین جامعه آماری
    کدگذاری و نحوه جمع‏آوری داده‏ ها
    کنترل و صحت کدگذاری
    پایایی و روایی پژوهش
    آزمون‏های آماری
    تحلیل آماری
    خلاصه و نتیجه ‏گیری.

شیوه‏های تحلیل محتوای کمّی

•    مهمترین شیوه‏های کمّی تحلیل محتوا عبارتند از:
•    تحلیل ارزشیابی:
     هدف این است که با تحلیل کمی متن بتوان به نوع گرایش و ارزش‏گذاری‏ های تولیدکننده متن پی ببرد.
•    تحلیل احتمال وقوع:
     هدف از تحلیل احتمال وقوع نیز سنجش کمی گرایش بیان شده در یک متن است.
    محتوای آشکار و محتوای پنهان
    یکی از مسائل بحث‏انگیز در حوزه تحلیل محتوا مربوط به این امر است که آیا تحلیل محتوا تنها به قواعد آشکار و مشخص درون متن می‏پردازد و یا اینکه به محتوای پنهان و ضمنی در متن نیز توجه دارد.

معایب کمّی بودن تحلیل‏ها در تحلیل محتوای کمّی

•    معمولاً گرایش به تحلیل محتوای پنهان با کیفی بودن تحلیل محتوا رابطه پیدا می‌کند:
•    1. کمی بودن تحلیل محتوا باعث سطحی شدن تحلیل و غفلت از داده‏های معدود، ولی با ارزش زیاد می‏شود.
    گاهی اوقات حضور حتی یک نماد می‏تواند ارزش حیاتی داشته باشد. برخی افراد معتقدند آنچه باعث کارآمدی تحلیل محتوا در جریان جنگ جهانی دوم شد، استفاده از تحلیل محتوای کیفی و دقت در نمادهای اندک ولی معنادار بوده است.
•    2. پرداختن به محتوای آشکار و غفلت از محتوای پنهانِ متون باعث می‏شود که بخش مهمی از متن مغفول بماند.

مزایای تحلیل محتوای کمّی و آشکار

•    رایف در پاسخ به این مدعا و در مقام حمایت از تحلیل محتوای کمی و محتوای آشکار، مزایای زیر را برای این نوع تحلیل برمی‌شمارد:
•    تحلیل محتوای کمی،‌ ناخودآگاه و غیرکنش‏پذیر است.
•    از آرشیو این مطالعات می‏توان پژوهش ‏های طولی انجام داد.
•    تقلیل محتوای فراوان به داده ‏های قابل کنترل، توسط تحلیل محتوای کمی و آشکار تحقق می‏یابد.
•    این نوع تحلیل محتوا، در رشته‏ های مختلف کاربرد فراوانی دارد.

فنون تحلیل محتوا

•    اگرچه تحلیل محتوا از یک سری اصول عام پیروی می‏کند؛ اما دارای فنون و شیوه‏ های خاصی نیز می‏باشد. در واقع، در درون تکنیک تحلیل محتوا، می‏توان از روش‏ ها و اسلوب ابتکاری خاصی استفاده نمود:
    بررسی حضور و غیاب نمادهای مهم (بسامد و فراوانی)
    تحلیل احتمال وقوع
    تحلیل ارزشیابی

مراحل تحلیل محتوا

•    تعریف محتوای مربوطه
•    تعریف عملیاتی مفاهیم
•    نوشتن دستوالعمل کدگذاری، کدنامه و تهیه فرم ثبت
•    مشخص کردن جامعه آماری و نمونه‏ گیری
•    آموزش کدگذاران و محاسبه قابلیت اعتماد آزمایشی
•    کدگذاری و ثبت داده ها توسط کدگذاران
•    محاسبه قابلیت اعتماد نهایی
•    تحلیل و گزارش نتایج پژوهش

 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
10  جز مهم و اساسی مقاله های علمی و پژوهشی
10 عنصر مهم برای نگارش مقاله علمی و پژوهشی ...
استناد چیست؟ چگونه استناد کنیم؟
استناد چیست؟ کی و کجا باید استناد کنیم؟ ...
اجزای یک مقاله علمی و پژوهشی
تقریباً تمام مقالات مجلات به بخش‌های عمده زیر تقسیم می‌شوند: چکیده، مقدمه، روش‌ها، نتایج، بحث و منابع. ...
روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه
روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه ...
ده قانون ساده برای نوشتن یک کتاب علمی
ده قانون ساده برای نوشتن یک کتاب علمی  پرمخاطب (بخش اول) ...
معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی
معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی ...
پژوهش پیمایشی
روش پژوهش پیماشی چیست؟ ...
روش پژوهش  تحلیل محتوا در علوم انسانی
معرفی روش پژوهش  تحلیل محتوا در علوم انسانی ...
روش مصاحبه در نگارش پایان نامه و مقاله
روش گردآوری مصاحبه در پژوهش چیست؟ ...
آموزش نگارش هدف پژوهش
هدف پژوهش در پایان نامه چگونه نوشته می شود؟ ...
© 2023