سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه

 

خدمات دانشجویی

انواع تحقیق کیفی

تحقیقات کیفی به تحقیقاتی گفته می شود که یافته های آن از طریق داده های ریاضی و آماری حاصل نشده باشد و با معانی، مفاهیم، تعاریف، نمادها و توصیف ها سروکار دارد. این نوع پژوهش تلاشی است برای توصیف غیر کمّی موقعیت ها، حوادث و گروه های کوچک اجتماعی و همچنین ارائه تعبیر و تفسیر معانی که انسان ها در موقعیت های طبیعی و عادی به زندگی خود و حوادث آن می بخشند. تحقیق کیفی بر این فرض استوار است که کنش متقابل اجتماعی، کلیتی در هم تنیده از روابط را تشکیل می دهد که به وسیله استقراء قابل درک است. برای مشاوره در زمینه نگارش پایان نامه به روش کیفی با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.
استفن تالمین بر این باور است که رویکردهای تحقیق در انتهای عصر ما که پایان مدرنیته است، چهار بازگشت ذیل را آغاز کرده است:
•    بازگشت به استفاده از سنت های شفاهی
•    بازگشت به مشکلات خاص و عینی
•    بازگشت به امور محلی و بومی
•    بازگشت به در نظر گرفتن زمان مندی پدیده ها
تحقیقات کیفی را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
•    تحقیق درباره تجربه زیسته
•    تحقیق درباره جامعه و فرهنگ
•    تحقیق درباره زبان و ارتباطات
با توجه به کاربرد محدود روش های پژوهش کیفی در ایران به چند نمونه از این پژوهش ها اشاره می شود:

پژوهش تاریخی

پژوهش تاریخی، بررسی، درک و شرح رویدادهای مربوط به گذشته است. هدف از پژوهش تاریخی، رسیدن به نتایج برآمده از علل و دلایل خاص و همچنین تاثیر روند رویدادهای گذشته بوده که می تواند به روشن کردن رویدادهای کنونی و پیش بینی وقایع آینده کمک نماید. پژوهش های تاریخی کمتر از انواع دیگر پژوهش ها انجام می شوند. بعضی مسائل و موضوعات خاص (مانند تاثیر خط مشی های استخدامی بر توسعه اداری) را با تحلیل تجربه های گذشته بهتر می توان فهمید. معمولا مراحل اجرایی یک پژوهش تاریخی مانند سایر انواع پژوهش است. یک پژوهش تاریخی همانند یک پژوهش تجربی باید بر فرضیه استوار باشد، در غیر این حالت، پژوهش به جستجوی بی هدف برای پیدا کردن گنج تبدیل می شود.
پژوهشگران تاریخی در گردآوری اطلاعات از افراد کمک نمی گیرند، آنها در جستجوی اطلاعات موجود می باشند. در این نوع پژوهش، منابع اطلاعات به منابع اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. منابع اولیه شامل اطلاعات دست اول مانند: گزارش شاهدان عینی و اسناد اصلی هستند و منابع ثانویه شامل اطلاعات عینی دست دوم مانند توصیف یک واقعه توسط یک شخص دیگر به جای شاهدان عینی می باشد. اگر شما با فردی مصاحبه کنید که شاهد واقعه نبوده ولی درباره اتفاق رخ داده شده، از همسر خود مطالبی شنیده است، آن فرد یک منبع ثانوی است. دسترسی به منابع اولیه دشوار می باشد، ولی معمولا دقت آن بیشتر است، هر چند در عمل، تکیه بیشتر پژوهش های تاریخی، به منابع ثانوی است. برای مثال، پژوهشگری که روندهای بهره وری را بررسی می کند، ممکن است از مقاله کارل راجرز که می گوید: استفاده موثر سرپرستان از مهارت های شنیداری، بهره وری تمام گروه را بهبود می بخشد، بهره گیرد. نقد خارجی ممکن است تایید کند که مقاله به راستی توسط کارل راجرز نوشته شده است: نقد داخلی دربرگیرنده این است که آیا مقاله می تواند منبع معتبری درباره مباحث مدیریت در آن زمان باشد؟ یک نمونه مشهور پژوهش تاریخی در مدیریت، کتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری» ماکس وبر است که به فارسی هم ترجمه شده است.

تحلیل گفتگو

هدف از این پژوهش، تحقیق با معیارهای تجربی، درباره روابط اجتماعی چنان فرآیندی مستر است که نظم اجتماعی معنادار را تولید و نگهداری می کند. تحلیل گفتگو بر این مبنا عمل می کند که در تمامی ارتباطات زبانی و غیرزبانی، مستقیم یا غیر مستقیم، کنشگران به کار تجزیه و تحلیل موقعیت و بستر کنش ها، تفسیر اظهارات مخاطبانشان، فراهم کردن فضای مناسب، قابل فهم و موثر کردن اظهارات خودشان و هماهنگ کردن مسائل با امور دیگران مشغول هستند. به عبارت دیگر در این روش تاکید بیشتر بر رویه های رسمی است که از طریق آنها ارتباطات برقرار می شوند و موقعیت های خاص به وجود می آیند.

تحلیل گفتمان (سخن کاوی)

نخستین بار، اصطلاح تحلیل گفتمان در سال 1952 در مقاله ای از زبان شناس انگلیسی «زلیگ هریس» به کار رفته است. تحلیل گفتمان بیشتر به کارکرد یا ساختار جمله و کشف و توصیف روابط آن می پردازد و هدف آن شناخت رابطه جملات با یکدیگر و نگریستن به کل که نتیجه این روابط است.
گفتمان مجموعه عناصر و شرایطی است که چنانچه گرد هم آیند، متن را به وجود می آورند. گفتمان با واحدی بزرگتر از جمله سروکار دارد. همان گونه که با استفاده از قواعد دستور زبان می توانیم اسامی مرکب، گروه، بند و جمله بسازیم، با استفاده از قواعد گفتمان می توانیم جملات را به گونه ای بیان کنیم که با هم مرتبط باشند.

تحلیل ژانر (نوع ادبی)

تحلیل ژانر از واژه لاتین (genus) است. مطالعه الگوها و شبکه های ارتباطی است که تعامل گران در آنها با دیگران ارتباط خاصی برقرار می کنند و اجزای بزرگتری از ابزارهای گفت و گو را می سازند. مانند: کنایه، شایعه و ...
این نوع پژوهش به دلیل شناختی که از فضای ارتباطی سازمان ایجاد می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تحلیل هرمنوتیکی

هرمنوتیک دانش تفسیر و تاویل متن است که در طول تاریخ تفکر، شکل های گوناگونی داشته است. ریشه این دانش را می توان در تفسیر متون مقدس گذشته دنبال کرد. در ابتدا دانشمندان هرمنوتیک در پی کشف مراد و مقصود مولف و نویسنده بودند، اما رفته رفته، در «هرمنوتیک فلسفی» فیلسوفانی مانند هایدگر و گادامر معنای نهفته و ناگفته و ناشناخته متن را در دستور کار خود قرار دادند. هایدگر بر این اعتقاد بود که فهم از سه پیش ساختار زیر تشکیل می شود و او آنها را «وضع تاویلی» می نامد:
•    پیش – داشت (For – having): چارچوب روابطی که در قالب آن با موضوعی رویارو می شویم و تلاش می کنیم تا آن را بفهمیم.
•    پیش – دید (For – sight): فرض هایی که شیوه برخورد ما با موضوعی را مشخص می کند.
•    پیش – برداشت (For – conception): چگونگی مفهوم سازی فرد از موضوع
بر هرمنوتیک فلسفی گادامر که مدعی «دور هرمنوتیکی» فهم بود، نقدهایی از سوی کسانی مانند پل ریکور مطرح شد و مفهوم «قوس هرمنوتیکی» توسط او در میان آورده شد.

پژوهش های روایتی

پژوهش های روایتی بر گفتار و روایتی از موضوع یا درباره مورد بیان می شود، استوار است. محقق می کوشد با کمک مطالعاتی که انجام داده، گفتگوهایی که با فرد داشته، گزارش هایی که درباره موضوع جمع آوری کرده و تجربه هایی را که خود فرد یا دیگران ابراز کرده اند، چگونگی زندگی فرد و وضعیت او در رابطه با موضوع مطالعه را توصیف کند. پژوهش های روایتی انواعی دارند مانند: اتوبیوگرافی، بیوگرافی، مصاحبه های روایتی، تاریخ شفاهی، خاطرات عمومی، ...

پژوهش های قوم شناسی

پژوهش های قوم شناسی کمک می کنند تا افراد و گروه ها را در بافت و زمینه فرهنگی اجتماعی آنها بشناسیم. این نوع پژوهش می تواند به مسئولان در ایران کمک کند که با توجه به ویژگی های اقوام گوناگون، شیوه های تعامل را تنظیم و برنامه ها را اجرا کنند. این نوع پژوهش ها، برای مدیران اجرایی، به منزله یک نیاز تلقی می شوند.

پدیدار شناسی

در این نوع پژوهش، پژوهشگر می کوشد تا نمودهای واقعیت را ترسیم کند و چندان آگاهی درباره «بود» پدیده ها مطرح نیست و آگاهی از «نمودها» مطرح است. از پدیدارشناسی برداشت های گوناگونی وجود دارد.

نحوه انتخاب روش پژوهش کیفی

پرسش های ذیل کمک می کنند تا از بین انواع روش های پژوهش کیفی که وجود دارند، روش مناسب برگزیده شود:
•    چه چیزی درباره موضوع مطالعه می دانم؟
•    آیا به کندوکاو در میدان موضوع مورد مطالعه ام علاقمندم؟
•    زمینه های نظری مطالعه ام چیست؟
•    چه منابعی برای اجرای تحقیق در اختیار دارم؟
•    آیا قصد تعمیم یافته های مطالعه ام را از نمونه به کل دارم؟

 ارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
Affiliation چیست و چه تفاوتی با موسسه دارد؟
تفاوت بین "موسسه" و "وابستگی سازمانی" در فرم ارسال مجله چیست؟ ...
معرفی گوگل اسکالر
Google Scholar یک موتور جستجوی علمی تحت وب است که به راحتی قابل دسترسی است ...
انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه
معرفی انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه ...
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله ...
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه     نرم افزار ای ...
آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل
آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل لیزرل برنامه ای کاربردی است که به منظور اجرای مدلسازی معادلات ساختاری ...
© 2022