سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

چارچوب نظری تحقیق ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
چارچوب نظری تحقیق

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

چارچوب نظری تحقیق

نظریات علمی برای توضیح پدیده ها، تبیین ارتباط بین آنها و پیش بینی وقایع آینده توسط پژوهشگران توسعه می یابند. چارچوب نظری در پایان نامه نظریات مرتبط با مسئله پژوهش را تعریف، بررسی و ارزیابی می کند. در چارچوب نظری مفاهیم کلیدی، مدل ها و فرضیاتی که راهنمای پروژه هستند را توضیح می دهید.
یک چارچوب نظری قوی نشان می دهد که چرا رویکردی خاص برای پاسخ به سوال پژوهش را انتخاب کرده اید. چارچوب نظری اساسی برای تفسیر و درک یافته های پژوهش فراهم می آورد.

هدف از ایجاد چارچوب نظری
پس از تبیین مسئله و سوال پژوهش، می بایست به بررسی نظریات، ایده ها و مدل های دیگر پژوهشگران پرداخت. پس از آماده سازی این اطلاعات چارچوب پژوهش آماده و رویکرد کلی مشخص می شود. هدف اصلی چارچوب نظری در ذیل لیست شده اند:
•    تعریف مفاهیم کلیدی
•    ارزیابی، انتخاب و ترکیب نظریات مرتبط
•    توضیح فرضیات و انتظارات
چارچوب نظری نشان می دهد که پژوهش تان دارای منطقی بر اساس دانش موجود است. تعاریف و مدلهایی که انتخاب کرده اید پروژه پژوهشی شما را در مسیری صحیح قرار می دهند. این بخش از پایان نامه طرحی را ترسیم می کند که از تحلیل هایتان پشتیبانی می کند و به شما کمک می کند تا یافته هایتان را تفسیر کنید.


ترسیم چارچوب نظری
برای ایجاد چارچوب نظری از سه مرحله ذیل پیروی کنید:
1. شناسایی مفاهیم کلیدی
اولین گام انتخاب اصطلاحات کلیدی مسئله پژوهش و سوال تحقیق است. اغلب اوقات مفاهیم دارای چندین تعریف هستند، بنابراین چارچوب نظری حاوی تعریفی شفاف از اصطلاحاتی است که انتخاب نموده اید.
2. تعریف و ارزیابی مفاهیم، نظریات و مدلهای مرتبط
پس از بررسی ادبیات تحقیق می توانید مشخص کنید که دیگر پژوهشگران چطور مفاهیم کلیدی را تعریف کرده و بین آنها ارتباط برقرار نموده اند. همانطور که در حال ترسیم چارچوب نظری تحقیق هستید، رویکردهای مختلف دیگر پژوهشگران را مقایسه کنید و مورد ارزیابی انتقادی قرار دهید.
پس از بررسی نظریات و مدلهای مختلف بهترین تعاریف ممکن اصطلاحات پژوهش را مشخص که اید. در پژوهش های پیچیده تر احتمالا نیاز است تا نظریات مختلف را ترکیب نمایید تا چارچوب نظری منحصر به فرد خود را ترسیم کنید.
حتما مهمترین نظریات مرتبط با مفاهیم کلیدی خود را ذکر نمایید. اگر نظریه یا مدل مطرحی در حوزه مطالعاتی شما وجود دارد که تمایلی ندارید در پژوهش تان اعمال گردد، توضیح دهید که چرا برای این کار مناسب نیستند.
3. توضیح فرضیات و انتظارات
سوای بررسی نظریات و ایده های دیگر افراد، چارچوب نظری می بایست نشان دهد که پژوهش شما با چه چیزی انطباق دارد.
•    آیا در پژوهش خود نظریه جدیدی را بوسیله داده های (کمّی یا کیفی) در معرض آزمون قرار می دهید؟
•    آیا از نظریه خود به عنوان اساسی برای تفسیر داده های پژوهش استفاده می کنید؟
•    آیا نظریات مطرح حوزه مطالعاتی خود را تحلیل و نقد می کنید و به چالش می کشید؟
•    آیا رویکردهای مختلف نظری را به شیوه ای نو و منحصر به فرد ترکیب می کنید؟
در صورت امکان می توانید از چارچوب نظری برای توسعه فرضیات پژوهش استفاده کنید. در حالی که نظریات توضیحی کلی از چرایی و چگونگی نتایجی به خصوص را ارائه می دهند، فرضیه تحقیق به شما اجازه می دهد تا درباره نتایج پژوهش پیش بینی نمایید. این بدین معنی است که شما می توانید از نظریات برای تعیین انتظارات خود از پژوهش استفاده کنید.


ساختار چارچوب نظری
هیچ قانون از پیش تعیین شده ای برای ساختاردهی چارچوب نظری وجود ندارد. در واقع هدف، ایجاد ساختاری واضح و منطقی است. برای این کار می توانید از سوال و فرضیه تحقیق و برخی از اصطلاحات کلیدی استفاده کنید.
برای مثال می توانید بخش یا پاراگرافی را برای هر سوال، فرضیه یا مفهوم کلیدی اختصاص دهید. آنگاه درون هر بخش به بررسی نظریات و مدلهای مرتبط بپردازید. در انتها برای مشاوره در زمینه نگارش پایان نامه می توانید با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.
 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
حتی انیشتین هم از فرآیند داوری همتا متنفر بود!
حتی انیشتین هم از فرآیند داوری همتا متنفر بود! امروزه بیشتر مقالات علمی تنها پس از بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیق تو ...
ده دلیل برای دریافت و استفاده از ORCID iD
ده دلیل برای دریافت و استفاده از ORCID iD ...
DOI چیست؟
DOI چیست؟ ...
چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری تحقیق ...
© 2021